Ana SayfaGündemEn az lise mezunu zabıta alımı! Başvuru şartları ve detayları neler?

En az lise mezunu zabıta alımı! Başvuru şartları ve detayları neler?

İstanbul’da istihdam edilmek üzere, en az lise mezunu olmak şartı ile toplamda 110 Zabıta Memuru alımı yapılıyor. Adayların söz konusu ilana başvuru yapabilmeleri için belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir. Peki başvuru şartları ve detayları nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, İstanbul ili Ümraniye Belediye Başkanlığında farklı niteliklerde görevlendirilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre haberimizde yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Peki kimler başvuru yapabilir?

Başvuru genel ve özel şartları nelerdir?

Sınavda hangi konular yer alacak? İşte detaylar…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

– Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

– İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 10 ve 11 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

– İlan edilen zabıta memuru kadrolarından 9 dereceli kadrolar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktı alıp imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

– Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

– KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmadığına dair beyanı Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

– Biyometrik Fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet), Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

SINAV KONULARI:

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

– Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılma şartlarını yerine getiren adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 550 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/10/2018 tarihinde Belediyenin internet sayfasına (http://www.umraniye.bel.tr) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, Ümraniye Belediyesi internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine 08/10/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

En popüler